اخبار
 1396/12/20  تاریخ خبر
بیانیه مشترک انجمن های صنفی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایران در خصوص استیضاح وزیر راه و شهرسازی


به نام خدا

بيانيه مشترک انجمن هاي صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي ايران

در خصوص استيضاح وزير راه و شهرسازي

 

سخني بانمايندگان محترم استيضاح کننده وزير :

به حکايت اوراق تاريخ معاصر کشورمان، در اثر رکود ناشي از هشت سال جنگ تحميلي و دفاع مقدس، تحريم ها و انزواهاي بين‌المللي، توفيقات اندک و ضعيف برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه اقتصادي که با فرض تقويت بخش خصوصي و عبور از اقتصاد مبتني بر نفت مدون شده اند ، رکورداختلاسهاي بي سرانجام و خانمانسوز، نابساماني هاي کاهش ارزش پول ملي همگي و همگي اندازهاقتصاد ايران را کوچک و کوچک‌تر کردند تا جاييکه طبق آمارهاي موجود، در کل تجارت بين المللي و جهاني، کمتر از نيم درصد در حال ايفاي نقش هستيم.  

 

اگرچه در فضاي پسابرجام، درهاي اقتصاد ايران به سمت اقتصاد جهاني بازگشايي شد،اما حوزه کسب‌ وکار جهاني و فعاليت حمل و نقلي، همچنان در انتظار گشايشهاي ناشي ازحمايت و همدلي و هماهنگي قواي مقننه و مجريه کشور هستند.

در وضعيت فعلي، براي بخش خصوصي، سيستم هاي مالياتي عملکرد و ارزش افزوده پيچيده،ناکارآمد و طاقت فرساست. روش‌هاي تأمين مالي محدود هستند. زيرساخت‌ها با محدوديت‌هايجدي ظرفيت، مواجه شده اند، تصميم گيريها در فضاهاي مجرد و بدون توجه به تاثير آنهادر ساير حوزه ها از جمله حوزه حمل و نقل کشور، اتخاذ مي شوند. حمل و نقل بخصوص دربعد بين المللي آن در فضايي پيچيده، مبهم و آميخته به قاچاق و کاهش ارزش پول ملي، درتقلاي لقمه ناني است که بنگاههاي اقتصادي اش يکي پس از ديگري به تعطيلي کشيده نشوند و سفره هايي از کارکنانشان بيکار نگردند، نياز به سرمايه‌گذاريهاي قابل‌توجه در اين زمينه‌ها به شدت، احساس مي‌شود.

بديهي است با بازگشت کشور به چرخه اقتصادي عادي و وجود رقباي متعدد اطراف کشور ما، عدم استفاده از موقعيت حساس کنوني و سرگرم شدن به بحث‌هاي طولاني و بي‌پايان که طي ساليان اخير مرتب تکرار شدهاست، ما را از رسيدن به اهداف اصلي غافل نموده و موجبات از دست رفتن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در شرايط پسا برجام را فراهم مي آورند. آنچه در کوتاه‌ مدت وظيفه حوزه راه و ترابري

کشور است تدوين برنامه‌ها، سياست‌هاو اولويت‌بندي پروژه‌ها است که خوشبختانه شاهد تدوين و اجراء آنها با حضور شخصي انديشمند و صاحب سبک، چون جناب آقاي دکتر آخوندي وزير محترم راه و شهرسازي هستيم.

 

به اعتقادما، مشکل ساختاري اصلي، ادغام وزارت راه و ترابري با وزارت‌ مسکن و شهرسازي   وتشکيل وزارت   راه و شهرسازي   بوده که از همان ابتدا مباحث و انتقادات تندي را در پي داشته است. به ياد داشته باشيم که در اثر تصميم به ادغام نامتجانس وزارتين و تشکيل وزارت راه وشهرسازي، فعاليتهاي حمل و نقلي و ترابري که بر مبناي تعريف قانون تجارت، يک فعاليت تجاري و بازرگاني محسوب مي گردند، علي الخصوص در حوزه بين المللي، کشتيراني، جادهاي، هوايي، ريلي و ترانزيت از قلمرو کشور، عناصر فرامرزي و بين المللي که نقش اصلي را در فرآيند فعاليت خود دارد از يک سو و مسکن و شهرسازي که شاکله آن يک فعاليت ونياز اوليه هر شهروند را تشکيل مي دهد و اساسا با حوزه تجارت نامرتبط و ناهمگون است،از سوي ديگر، دو فعاليتي از حوزه اجتماعي و بازرگاني که بديهي است راه را برايرسيدن به ايفاي نقش اصلي و بين المللي حوزه راه و ترابري با کندي مواجه کرده واوضاع را همچنان آبستن اتفاقاتي ديگر با هر وزير ديگري خواهد نمود.

علي الاصول، در مقطع تخصص گرايي و باتوجه به عدم پاسخگويي مناسب تداخل وظايف و کثرت حوزه‌هاي تحت پوشش دو وزارتخانه راه وترابري ومسکن و شهرسازي و تحت‌تأثير قرار گرفتن مسائل اين دو وزارتخانه با کل سيستمهاي اجتماعي و فرهنگي و بالطبع غفلت يا کم‌تأثيري بعضي از حوزه‌هاي ديگر متناسب با شرح وظايف وزارتخانه، ضرورت دارد تا بر اساس تجارب موجود و حسب تمايل مطروحه، مجدداً تفکيک دو وزارتخانه مذکور با همه وظايف، اختيارات، امکانات و اعتبارات و اعاده وضعيت سابق، وجهه همت نمايندگان شريف ملت باشد تا بدرستي پاسخگوي نمايندگان و ملت شريف،جوامع فني و مهندسي، کارکنان، راهداران، فعالان بخش خصوصي و بنگاههاي اقتصادي وديگر مجموعه‌هاي ذينفع گردد.

صرف نظراز اينکه مطابق اصل هشتاد و نهم قانون اساسي کشور، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي که لازم مي‌دانندهيأت وزيران يا هر يک از وزراء را استيضاح کنند،   ولي انگشت اتهام را نبايد به‌تنهايي به سمت عوامل و کنش گران داخلي و شخص آقاي وزير نشانه رفت. در وضعيت فعلي، بخش خصوصي کشور و تشکل‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي در حوزه حمل‌ونقل همه با هم به همراه بخش دولتي، سرگرم بحث و بررسي مواردي هستند که البته ساليان متمادي است که دردستور کار قرار دارند و با جلسات و نشست‌هاي متعدد در حوزه‌هاي نازل بخش حمل‌ونقل،مشغول ساماندهي ساختاري هستند که خود، طي اين سال‌ها، بلاي جان بخش‌هاي دولتي وخصوصي حمل‌ونقل کشور بوده است. آرايه‌اي از تحريم‌هاي باقيمانده سابق و جديد ايالات‌متحده،به‌تنهايي براي گرفتار کردن هر سرمايه‌گذار محتاط خارجي کافي است و ضمناً عزم حرکت فزاينده اقتصاد ايران، مطلقا" به بازار جهاني ناپايدار نفت وابسته است. قريب به دو هزار شرکتي که عمدتاً فعاليت خود را در گرو عمليات حمل و نقل بين المللي (کريري، فورواردري و کشتيراني) مي‌بينند و حدود چهارصد هزار وسيله نقليه سنگين باري و مسافري فرسوده که به‌صورت خرده مالکي اداره مي شوند و هواپيماهايي باسن بيش از سه دهه، همه و همه نتيجه ساختاري است که طي چند دهه اخير، ‌نفس‌زنان به حيات خود ادامه داده است.

اما آنچه در حافظه تاريخي ملت به يادگار خواهد ماند به‌مانند هميشه، فرصت سوزيو نداشتن تاکتيک مدون است. قطعا دولت محترم هم منتظر فرصت‌هايي است که از اين ميان حاصل گردد و خود از سرمايه‌گذاري در بخش حمل‌ونقل کشور حمايت کرده و آن را ترغيب نمايد.اينکه اتاق‌هاي فکر ما در حوزه حمل‌ونقل اعم از خصوصي، دولتي و تقنين، به‌جايارائه برنامه و راهکار در دوران پسا تحريم و مشکلات اقتصادي، دنبال نقادي اشخاص درهمان حوزه باشند، نه تنها کمکي به حل مشکلات فعلي ما نخواهد کرد بلکه خود موجبات ياس و نااميدي دل سوختگان و فرهيختگان کشور و عدم توفيق در فضاي آکنده از فرصت سوزي را فراهم خواهد نمود. خروج ساليانه دهها هزار از جوانان تحصيل کرده از اين مرز بوم و جلاي وطن سرمايه هاي هنگفت و غير قابل جبران و برگشت، نشانه و علامت چيست؟

با اعتقاد بر زحمات علمي ودانش پژوه وزير محترم راه و شهرسازي جناب آقاي دکتر آخوندي، طرح استيضاح را در اين برهه اززمان، که هر روز شاهد پيشرفت و برنامه هاي کشورها و رقباي سنتي و جديد مسيرهاي رقيب ترانزيت از کشور هستيم، به صرفه و صلاح بخش حمل و نقل بين المللي کشورنميدانيم وپيشنهاد اکيد مي کنيم که براي رهايي از معضلات موجود حوزه حمل و نقل و راه وترابري، نمايندگان محترم، طرح تفکيک دو وزارت خانه و اعاده وضعيت سابق و حتي اندکيفني تر و بين المللي تر، ايجاد "وزارت حمل و نقل" را وجهه همت خود قراردهند.

حوزه کسب ‌و کار جهاني و سرمايه‌گذاري و توفيق روز افزون در تجارت بين المللي،نيازمند تدبير و تفحص، خانه تکاني فکري و آشنايي با ادبيات بين المللي است که باوحدت کلام و اهداف عاليه نظام، بطور هماهنگ، رشد و توسعه همه جانبه کشور را بدون هر گونه تنگ نظري، نشانه رفته باشد.

                                                                                          و من ا... التوفيق  

                                                                                  بيستم اسفند ماه 1396

 

                       انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران

            انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي خراسان رضوي

            انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي شمالغرب کشور

           انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي آذربايجان غربي

        انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بينالمللي سيستان و بلوچستان

                     انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي گلستان

                     انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي اردبيل

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR