فعالیت ها - تحویل و بیمه مسئولیت راهنامه CMR
دستور العمل تنظیم و صدور راهنامه های متحد الشکل CMR
قرارداد بیمه مسئولیت موسسات حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده
به موجب قرارداد جدید بیمه CMR منعقده فیمابین انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و شرکت سهامی بیمه پاسارگاد:
بخشنامه نرخ CMR
نمونه قرارداد CMR
پرسشنامه
الحاقیه تعیین نرخ حق بیمه