بخشنامه ها -مهم ترین
موضوع بخشنامه شماره اندیکاتور تاریخ ارسال
اصلاحیه تعرفه خدمات فورواردری سال1402   160/5/36390 1401/12/28  مشاهده
تعرفه حق توقف کامیونهای ایرانی و خارجی فعال در امر حمل و نقل بین المللی در داخل و خارج از کشور سال1402   170/3/36394 1401/12/28  مشاهده
تعرفه خدمات فورواردری سال 1402   160/5/36356 1401/12/27  مشاهده
تمدید تفاهم نامه بیمه مسئولیت راهنامه CMR (سال1401 )   160/3/35072 1401/11/06  مشاهده
تمدید تفاهم نامه بیمه مسئولیت بارنامه حمل فیاتاFBL(سال1401)   160/2/35071 1401/11/06  مشاهده
امکان تحویل لوازم دفاع شخصی(اسپری و شوکر)   160/18/34590 1401/10/19  مشاهده
سرویس مستقیم ومنظم حمل دریایی کانتینر وخودرو بین بندر آستارا وبندر آکتائو(قزاقستان)   210/48/34559 1401/10/19  مشاهده
اسامی کاندیداهای انتخابات مجمع عمومی عادی 1401/04/08 انجمن   160/12/16396 1401/04/06  مشاهده
ترانزیت به افغانستان از طریق مرز ماهیرود   210/6/16395 1401/04/06  مشاهده
آگهی ترحیم   - 1401/04/06  مشاهده
اسامی کاندیداتورهای انتخابات انجمن   160/12/16374 1401/03/31  مشاهده
برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن - 1401تیر ماه   160/12/16054 1401/02/05  مشاهده
تعرفه خدمات فورواردری سال 1401   160/5/15911 1400/12/28  مشاهده
تعرفه حق توقف کامیونهای ایرانی و خارجی فعال در امر حمل و نقل بین المللی در داخل و خارج از کشور - سال 1401   170/3/15877 1400/12/28  مشاهده
معرفی جایگاههای سوخت واجد کارت آزاد نفت گاز   180/1/15918 1400/12/28  مشاهده
اصلاحیه بخشنامه شماره 170/3/14891 مورخ 1400/9/8   170/3/14901 1400/09/09  مشاهده
دستور العمل پرداخت حق توقف کامیونهای ایرانی و خارجی فعال در خطوط بین المللی (2)   170/3/14891 1400/09/08  مشاهده
انتشار دایرکتوری تخصصی حوزه‌های حمل و نقل بین‌المللی، کشتیرانی و لجستیک به زبان انگلیسی با عنوان Iranian Transportation Guide Book 2022   160/17/14893 1400/09/08  مشاهده
تمدید تفاهم نامه بیمه مسئولیت راهنامه CMR   160/3/14633 1400/07/21  مشاهده
تمدید قرارداد بیمه بارنامه حمل چند وجهی فیاتا (FBL)   160/2/14632 1400/07/21  مشاهده
12