تماس با مدیران انجمن
 
نام و نام خانوادگی سمت
جزئیات آقای محمد نیک پی رئيس هيات مديره
جزئیات آقای میرفتحعلی سیدزنوزی نايب رئيس
جزئیات آقای قربان جعفرزادگان دبير انجمن
جزئیات آقای حمیدرضا اکبرجانی خزانه دار
جزئیات آقای پدرام امیری عضو هيات مديره
جزئیات آقای رضا گیلک عضو هيات مديره
جزئیات آقای سعید صیادی عضو هيات مديره
جزئیات آقای محمد عددیان نیشابوری عضو هيات مديره
جزئیات آقای داریوش محمدی بازرگانی عضو هيات مديره
جزئیات آقای رامین طالب زاده بازرس
جزئیات آقای افشین بهرامی بازرس