تاریخچه انجمن
در سال ۱۳۴۸/۲/۲ انجمــن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران با همـت و فعاليت سه شركت حمل و نقل بين المللي ايراني تأسيس گرديد. در آن زمان شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايراني انگشت شمار بودند و حمل و نقل برون مرزي كالا عمدتاً توسط فورواردرهاي خارجي كه نمايندگان يا دفاتري در ايران داشتند انجام مي شد. اين تجمع صنفي با نام "سنديكا" فعاليت خود را شروع كرد و در تاريخ ۱۳۵۲/۶/۲۹ به عضويت سازمان جهاني فياتا پذيرفته شد و به موجب اساسنامه، وظيفه هماهنگي و ارتقاء وضعيت و كيفيت كار اعضاء و در عين حال، وظيفه توزيع كارنه تير را بر عهده داشت. بعد از انقلاب اسلامي ايران به دنبال سياست دولت جمهوري اسلامي داير بر بسط فعاليت و حمايت از شركت هاي حمل و نقل بين المللي ايراني، تعداد اين شركتها افزايش يافت و به تبع آن تعداد اعضاء سنديكا نيز فزوني یافت. با تصويب قانون جديد تشكل هاي صنفي، نام سنديكا در سال ۱۳۷۴ به انجمن صنفی شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايران تغيير يافت. در سالهاي بعد از انقلاب، اگرچه دامنه فعاليت انجمن گسترش يافته ولي موقعيت و ميزان پذيرش آن در ميان متوليان بخش حمل و نقل فراز و نشیب داشته و ميان نگرشي منفي در سالهاي پيش تا قبول و پذيرش و احساس همكاري در سالهاي اخير در نوسان بوده است. با تغيير نگرش دولت مردان به نقش و اهميت تشكلهاي صنفي، انجمن شركتهاي حمل و نقل بين المللي نيز در هر زمينه و تا سرحد مقدورات خود از همكاري و همياري با متوليان بخش حمل و نقل و سازمانهاي مرتبط با اين فعاليت دريغ نكرده است. در حال حاضر شمار اعضاء انجمن از حدود ۶۰۰ شركت نيز فراتر رفته است. از لحاظ طرحهاي تضمين و پوشش بيمه هاي دسته جمعي ميتوان ادعا نمود كه انجمن صنفی شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايران از زمره معدود انجمنها در سطح جهان است كه توانسته است در زمينه هاي مهم و اساسي چون تضمين حقوق و عوارض گمركي، مسئوليت مدني حمل كنندگان و حقوق صادر كنندگان بارنامه و راهبارنامه (CMR) پوشش بيمه هاي مطلوب و مناسبي را براي اعضاء خود فراهم آورد. علاوه بر خدمات ياد شده، هيئت مديره و كارشناسان انجمن خدمات مشورتي و رايزنيهاي خود را در اختيار متوليان بخش حمل و نقل قرار داده و در تنظيم قوانين، آئين نامه ها، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با حمل و نقل بين المللي سهيم بوده اند و اميد دارند كه در سايه همكاريها و مودتي كه بين بخشهاي دولتي و خصوصي پديد آمده است در كنار برنامه ريزان و سياستگذاران بخش در ساماندهي و پيشبرد و ارتقاء سطوح كمي و كيفي خدمات حمل و نقل و سرمايه گذاريهاي لازم، گامهاي بلندتر و مؤثرتري را برداشته و به ياري ايزد منان موجبات كسب اعتبار و حيثيت روز افزون اين حرفه و صنف را فراهم آورند. در حال حاضر خدمات انجمن در بخش آموزشی با برگزاری دوره ی متعدد فیاتا و فارغ التحصیلی ۱۰۰۰ مدیر شرکت از این انجمن از اعم فعالیت های آن می باشد. از جمله خدمات دیگر به اعضاء توزیع برگ های تردد، بازید از دفاتر شرکتها، استفاده از بارنامه های (CMR) ، فیاتا ريال پوشش‌های بیمه ای آنان ، رفع اختلاف بین شرکتها و صاحبان کالا، تایید تا تمدید پروانه فعالیت، اعزام مدیران به نشست ها و اجلاس‌های داخلی و خارجی با سازمان‌ها و مراجع ذیربط و ... در حال حاضر می باشد.