بخشنامه ها - شماره آخر
 
:موضوع بخشنامه
استفاده غیر مجاز از برگهای تردد کشورها توسط برخی از شرکتهای کریر
180/10/14927 شماره اندیکاتور
1400/09/13 تاریخ بخشنامه