بخشنامه ها - شماره آخر
 
:موضوع بخشنامه
جلوگیری از جریمه سنگین عدم استفاده از تاخوگراف
180/1/16217 شماره اندیکاتور
1401/03/04 تاریخ بخشنامه