بخشنامه ها - شماره آخر
 
:موضوع بخشنامه
آخرین وضعیت محدودیت های حمل ونقل بین المللی جاده ای متاثر از ویروس کرونا تا مورخ 99/1/6
180/1/18486 شماره اندیکاتور
1399/01/11 تاریخ بخشنامه