بخشنامه ها - شماره آخر
 
:موضوع بخشنامه
رزرو اجباری الکترونیکی خروج کامیون از مرز کاپی کولا ترکیه از سامانه جدید گمرکی-3
210/10/12286 شماره اندیکاتور
1399/06/31 تاریخ بخشنامه