بخشنامه ها -مهم ترین
موضوع بخشنامه شماره اندیکاتور تاریخ ارسال
اصلاحیه بخشنامه شماره 170/3/14891 مورخ 1400/9/8   170/3/14901 1400/09/09  مشاهده
دستور العمل پرداخت حق توقف کامیونهای ایرانی و خارجی فعال در خطوط بین المللی (2)   170/3/14891 1400/09/08  مشاهده
انتشار دایرکتوری تخصصی حوزه‌های حمل و نقل بین‌المللی، کشتیرانی و لجستیک به زبان انگلیسی با عنوان Iranian Transportation Guide Book 2022   160/17/14893 1400/09/08  مشاهده
تمدید تفاهم نامه بیمه مسئولیت راهنامه CMR   160/3/14633 1400/07/21  مشاهده
تمدید قرارداد بیمه بارنامه حمل چند وجهی فیاتا (FBL)   160/2/14632 1400/07/21  مشاهده
ابلاغ تعرفه های جدید حق توقف کانتینرهای وارده به بنادر کشوراز تاریخ1400/02/21   160/4/13649 1400/02/13  مشاهده
تعرفه هزینه توقف و سپرده های تضمین کانتینرهای وارده   160/4/13586 1400/02/04  مشاهده
اصلاحیه 2 تعرفه خدمات فورواردری سال 1400   160/5/13495 1400/01/16  مشاهده
اصلاحیه تعرفه خدمات فورواردری سال 1400   160/5/13479 1400/01/15  مشاهده
تعرفه خدمات فورواردری سال 1400   160/5/13440 1399/12/26  مشاهده
دستورالعمل پرداخت حق توقف کامیونهای ایرانی و خارجی فعال در خطوط بین المللی   170/3/13433 1399/12/25  مشاهده
حق توقفات واگنها در بخش حمل و نقل بین المللی   180/1/12624 1399/08/20  مشاهده
تعرفه ریالی هزینه دیرکرد کانتینر سال 1399   160/4/11471 1399/03/31  مشاهده
تعرفه خدمات فورواردری 1399   160/5/7229 1398/12/26  مشاهده
دستورالعمل پرداخت حق توقف کامیونهای ایرانی و خارجی فعال در خطوط بین المللی   170/3/10827 1398/12/25  مشاهده
تسویه حساب حق عضویت   160/8/8353 1398/02/09  مشاهده
مبالغ حق بیمه راهنامه CMR   160/3/8222 1398/01/21  مشاهده
تعرفه خدمات فورواردری 1398   160/5/6425 1397/12/18  مشاهده