فعالیت ها - تحویل و بیمه مسئولیت بارنامه CMR
دستور العمل تنظیم و صدور راهنامه های متحد الشکل CMR
قرارداد بیمه مسئولیت موسسات حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده
به موجب قرارداد جدید بیمه CMR منعقده فیمابین انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و شرکت سهامی بیمه آسیا:
متن کامل قرارداد بیمه را از اینجا دانلود نمائید