اخبار
 1399/02/29  تاریخ خبر
مکاتبه دبیر انجمن با مدیر کل دفتر ترانزیت ؛رفتار متقابل با ناوگان ترکیه ای و عدم اجازه ورود آنها به داخل کشور