اخبار
 1399/02/06  تاریخ خبر
رئیس هیئت مدیره انجمن ایران عنوان کرد : ترکیه به دلیل کرونا ما را راه نمی دهد
منبع: هفته نامه حمل و نقل