اخبار
 1398/07/30  تاریخ خبر
گزارشی از جلسات برگزار شده در بخش بیمه ، ترانزیت و امور گمرکی انجمن

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، تاکنون 8 جلسه با حضور قربان جعفرزادگان عضوهيئت مديره و رابط بخش، مجيد خياطي مطلق رئيس بخش، نسرين مکري،محمد عدديان، اميرمنصوري   نائبان رئيس بخش و ميانگين حضور 15نفر از اعضاء برگزار شده است.
موضوعاتي که طي اين جلسات بررسي شده به  شرح ذيل است:
1- دعوت از فريده زبيدي ، مصطفي آيتي از گمرک ايران ،  مهندس سلمانزاده مديرکل دفتر ترانزيت و حمل ونقل بين المللي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و تشکيل جلسه در تاريخ10شهريور ماه و بررسي راهکارها و پيشنهادات در خصوص کاهش حمل مواد مخدر و جرائم سازمان يافته
2- دعوت از معاونت حقوقي و قضائي دادستاني کل کشور و رياست مبارزه با مواد مخدرناجا، معاونت مقابله با عرضه و امور بين الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ، رياست پليس مبارزه با مواد مخدر ، فريده زبيدي و مصطفي آيتي از گمرک ايران، مدير کل دفترترانزيت و حمل و نقل بين المللي و سرپرست امور کارنه تير اتاق بارزگاني به منظورپيگيري مصوبات قبل و ارائه راهکارها و پيشنهادات در خصوص پيشگيري از معضل قاچاق ومواد مخدر
در اين جلسه نماينده گمرک با حذف آزمايشگاه مرزي موافقت کردند.
 3- بررسي نامه ارجاعي از سوي مرکز تدوين مقررات ايمني حمل ونقل و پدافند غيرعامل ومديريت بحران وزارت راه و شهرسازي و ارائه راهکار و پيشنهاد در اين خصوص
4- بررسي نامه رسيده از شرکت پيشرو ناوگان سيراف و ارسال پاسخ کارشناسي در خصوص ادعاي سازمان تامين اجتماعي
5- موضوع شرکتهاي گرفتار تعزيرات، گمرک و همچنين حق توقف کانتينرها و سپرده نقدي در جلسه مورخ 24 مهر ماه بررسي شد.