اخبار
 1398/07/29  تاریخ خبر
گزارشی از جلسات برگزار شده در بخش جاده ای انجمن

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي در خصوص جلساتي که تاکنون در بخش جاده اي برگزارشده، اظهار داشت: پس از برگزاري نخستين جلسه در تاريخ 2شهريورماه که رئيس و نائبان رئيس بخش انتخاب شدند، دومين جلسه در تاريخ 9 شهريورماه برگزار وانتخابات کارگروه ها انجام شد. که طي آن 7 کارگروه و اعضاء آن مشخص گرديدند.
سومين جلسه مورخ 16 شهريورماه برگزارشد. اين جلسه به رسيدگي و پاسخ به استعلامات دواير دولتي و همچنين بحث و بررسي مشکلات مرز بازرگان و مرز گوربلاغ در کشور ترکيه اختصاص داده شد.
جلسه چهارم  مورخ 23 شهريورماه برگزار شد. دراين جلسه به بررسي مشکلات اداره گذرنامه و نامه هاي رسيده همکاران و وزارت راه وترابري در رابطه با تردد ناوگان ايراني به جمهوري نخجوران پرداخته شد.
جلسه پنجم بخش مذکور در تاريخ 30 شهريور ماه برگزار و به بررسي نامه هاي ارسالي همکاران و دواير دولتي پرداخته شد و همچنين مشکلات مرز گوربلاغ ترکيه مطرح و موردبحث و بررسي قرار گرفت و مشخص شد که تاکنون هيچ گونه مکاتبه اي با مسئولين کشورترکيه صورت نگرفته است.
جلسه ششم بخش جاده اي در تاريخ 6 مهرماه برگزار و در خصوص کاپيتاژ کاميونها بحث وتبادل نظر انجام گرفت.
جلسه هفتم مورخ 13 مهرماه در رابطه با تردد سه برابري کاميونهاي خارجي نسبت به کاميونهاي ايراني مسائلي برگزار شد.
همچنين رئيس بخش جاده اي عنوان کرد: در سومين جلسه بخش جاده اي مورخ 16 شهريورماه متوجه شديم که در ادوار گذشته نيز ظاهراً رسم بر آرشيو کردن صورت جلسات بخش جاده اي نبوده و اين معضل منجر به سردرگمي بخش فعلي در دسترسي به آمار و ارقام گذشته شده است . لذا با هميت رابط محترم بخش در حال سر وسامان دادن به بخش مربوطه هستيم که اطلاعات تکميلي در اين رابطه متعاقباً اعلام خواهد شد.
ضمنا بعد از پنجمين جلسه بخش جاده اي در خصوص مسائل مطرح شده در جلسات، از هيئت مديره محترم انجمن پيگيري انجام شد و متوجه شديم که گزارشات کليه بخشها مستقيم وبدون مطرح شدن در هيئت مديره بايگاني مي شود که اين موضوع مورد اعتراض بخش جاده اي قرار گرفت.