اخبار
 1398/06/03  تاریخ خبر
مجید مرادی نائب رئیس بخش جاده ای: کثرت کاندیدا های بخش جاده ای را به فال نیک میگیریم
مجيد مرادي مديرعامل  شرکت حمل و نقل بين المللي زنجيره و نائب رئيس اول بخش جاده اي دررابطه با اولين جلسه بخش جاده اي گفت: کثرت افرادي که براي بخش جاده اي کانديدا شده بودند حدود 44 نفربود  که اين امر نشان دهنده اهميت بخش جاده اي وعلاقمند بودن همکاران جهت مشارکت در اين بخش است. اين موضوع را به فال نيک مي گيريم که همه همکاران دست به دست هم بدهند تا بتوانيم خدمات ارزنده اي را براي اعضاء محترم انجام دهيم.

وي درادامه اظهار داشت: جلسه اول بسيارخوب بود و درمحيط صميمانه اي برگزار شد. از افراد حاضر تنها 4نفر براي رياست و نائب رئيسي کانديدا شدند که اين موضوع نشان دهنده اين است که همکاران براي کمک آمده اند نه براي رياست و نائب رئيسي.

نائب رئيس بخش جاده اي در خصوص جلسات آتي اين بخش عنوان کرد: پيشنهاد من اين است که براي هر منطقه بايد کارگروه هاي تخصصي ايجاد شود. همکاران درهر منطقه اي که بيشترين فعاليت را دارند بايد مشخص شوند تا بتوانند به گروه و اعضا بخش جاده اي اطلاعات لازم را بدهند  و اگر مشکلاتي در آن مناطق هست اطلاع داده شود  تا از طريق سازمانهاي ذيربط بتوانيم مشکلات راحل کنيم. مشکلاتي هم  که خارج  از اين کارگروه ها ايجاد مي شود در بخش مطرح و به هيئت مديره انتقال داده شود تا هيئت مديره هم بتواند مسائل مطرح شده را از طريق مراجع بالاتر پيگيري کند.