اخبار
 1398/05/16  تاریخ خبر
رئیس و نائبان رئیس بخش فورواردری و لجستیک انتخاب شدند
 به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران،  نخستين جلسه بخش فوواردي که با حضور افسانه فخري رابط هيئت مديره  در اين بخش و 22 نفر از پيشکسوتان و فعالان حمل و نقل بين المللي برگزار شد.

 در اين نشست به پيشنهاد رابط بخش و ساير حاضران مسعود عطري مديرعامل شرکت دريا بار و از پيشکسوتان حمل و نقل بين المللي به عنوان رئيس بخش انتخاب شدند.

 همچنين کمال الدين حسيني مديرعامل شرکت نيکواوران، پوريا سعيدي مديرعامل شرکت نسيم اطلس جاده، محمدعلي کارگشا مديرعامل شرکت جاده دريا زمين به عنوان نائبان رئيس انتخاب شدند.