اخبار
 1398/04/11  تاریخ خبر
مجامع عمومی و فوق العاده انجمن برگزار شد
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران،  مجامع عمومي و فوق العاده انجمن با حضور پرشور و بي سابقه  مديران شرکتهاي عضو انجمن، اعضاي هيئت مديره، نمايندگان وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعي، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد.
در اين جلسه گزارش عملکرد هيئت مديره، گزارش مالي سال‌هاي 96 و 97 و گزارش بازرسي  انجمن قرائت و مورد تاييد حاضران مجمع قرار گرفت.
در انتها شرکت کنندگان در مجامع، برگه راي خود را جهت انتخاب هيئت مديره و بازرسان انجمن به صندوق راي انداختند.