گالری تصاویر
جلسه با سفیر آذربایجان در انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران