گالری تصاویر
جلسه هم اندیشی هیئت مدیره انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران با انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران