گالری تصاویر
مراسم تودیع و معارفه دبیر انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران