گالری تصاویر
نشست خبري رئيس هيئت مديره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران