گالری تصاویر
اولین جلسه مشترک هیئت مدیره و بازرسین جدید و قدیم انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران