گالری تصاویر
برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران