گالری تصاویر
برگزاری مجامع عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران این مجامع به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضاء برگزار نگردید.