تماس با مدیران انجمن
 
نام و نام خانوادگی سمت
جزئیات آقای جواد سمساریلر رئيس هيات مديره
جزئیات آقای محمد نیک پی نايب رئيس
جزئیات آقای میرفتحعلی سیدزنوزی دبير انجمن
جزئیات آقای محمد جمالی خزانه دار
جزئیات آقاي یونس آقاسی جاوید عضو هيات مديره
جزئیات خانم افسانه فخری خیاوی عضو هيات مديره
جزئیات آقای قربان جعفرزادگان عضو هيات مديره
جزئیات آقای علی محمودی سرای عضو هیات مدیره
جزئیات اکبر لشگری عضو هيات مديره
جزئیات آقای رضا گیلک بازرس
جزئیات آقای داریوش محمدی بازرگانی بازرس