جهت مشاهده بخشنامه فراخوان طرح بیمه ترانزیت کلیک کنید

جهت مشاهده بخشنامه فراخوان طرح بیمه ترانزیت مورخ 1393/06/11 کلیک کنید

1 - جهت مشاهده مدارک مورد نیاز کلیک کنید

2 - جهت مشاهده تعهدنامه کلیک کنید

3 - جهت دریافت فرم گواهی امضاء جهت ارایه به دفترخانه کلیک کنید