اخبار
 1399/03/20  تاریخ خبر
ششمین جلسه مشترک بخش های جاده ای و فن آوری روز و بیمه، ترانزیت و امور گمرکی برگزار شد
 به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، ششمين جلسه مشترک بخش هاي جاده اي و فن آوري روز و بيمه، ترانزيت و امور گمرکي با حضور آقايان جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي و فن آوري روز، رضا گيلک بازرس انجمن و چند تن از اعضاء هر دو بخش مورخ 17 خرداد ماه در محل انجمن برگزار شد.

 دستورجلسه :

-بررسي نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالدار استان تهران به  شماره 99/689، مورخ 1399/03/06 با موضوع اعلام نرخ حق توقف ناوگان يخچالدار
-اعلام نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالدار استان تهران به  شماره 99/690، مورخ 1399/03/06با موضوع درخواست حذف درج روز کاري از بند 13(cmr) مدت زمان در اختيار ناوگان
-بحث و تبادل نظر پيرامون نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالدار استان تهران به  شماره 691/99، مورخ 1399/03/06 با موضوع استعلام نقطه پاياني قرارداد حمل(cmr) محمولات وارداتي

     درابتداي جلسه جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچال دار استان تهران به  شماره 99/689مورخ 1399/03/06را در جمع اعضا اعلام کردند و در ادامه محمد عدديان نائب رئيس بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي به جلسه سه نفره اي که طبق تصميم بخش جاده اي با حضور آقايان خانعلي و فيروزفر تشکيل شده بود اشاره و نظرات شرکت کنندگان در جلسه را بشرح زير اعلام کردند:
آقاي خانعلي     روزانه   24/000/000 ريال
آقاي فيروز فر  روزانه    15/000/000 ريال
آقاي عدديان    روزانه    15/000/000 ريال

 و در آخر، بنابر گزارش بالا و تصميم نهايي بخش جاده اي در مورد حق توقف کاميونهاي يخچالدار، روزانه 15/000/000ريال اعلام و مقرر شد نرخ در صورت تصويب و صلاحديد در بخشنامه تغيير و نرخ جديد به شرکتها اعلام شود.

در ادامه رئيس بخش جاده اي  در خصوص نرخ کاميونهاي چادري اعلام کردند که تا تاريخ 1399/03/24 اعلام نظر خواهد شد.
ضمناً نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالداراستان تهران به  شماره 99/690، مورخ 1399/06/03 با موضوع درخواست حذف درج روز کاري از بند 13(cmr) مدت زمان در اختيار ناوگان اعلام و پس از بحث و گفتگو اعضا، نظر بر اعلام عبارت  دو روز کاري داشته و آن را تاييد کردند.

 در انتهاي جلسه نامه انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالدار استان تهران به  شماره 691/99، مورخ 1399/03/06 با موضوع استعلام نقطه پاياني قرارداد حمل(cmr) محمولات وارداتي باز خواني و پس از مطرح کردن موضوع، اعضا اعلام کردند جوابيه طبق اسناد موجود، قبلا به شماره نامه 170/08/8058مورخ 1397/12/09براي انجمن رانندگان کاميونهاي يخچالداراستان تهران ارسال و مقرر شد طي نامه اي تصوير نامه مجددا ارسال شود.