اخبار
 1399/02/03  تاریخ خبر
مکاتبه انجمن ایران با انجمن ترکیه در رابطه با مشکلات کامیونهای ایرانی در دوران کرونا

نامه شماره UND.2020.1324 ارسال شده از طرف انجمن شرکتهاي حمل و نقل ترکيه

جهت ارائه به دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران -آقاي زنوزي

موضوع نامه: درخصوص مرزهاي مشترک بين ايران و ترکيه و همکاريهاي دو کشور

ما کاملا معتقد هستيم که انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران و انجمن ترکيه به عنوان دو سازمان غير دولتي همکاري مشترک مناسبي تا کنون در زمينه تجارت و حمل و نقل داشته اند .

انجمن ترکيه نيز در اين دوره سخت حمل و نقل در صدد تسهيل عبور و مرور، ترانزيت و حمل و نقل است که راننده هاي ايراني متوقف شده در پشت مرزهاي بلغارستان و يونان هر چه زودتر به کشور خودبازگردند .

همچنين انجمن ترکيه باتلاشهاي زياد، تدارکاتي براي عبور کاميونهاي ايراني از اوکراين توسط کشتيهاي RO.RO را ديده، که در طول اين تلاشهاي اين انجمن تماسهاي متعددي با مقامات رسمي و سفارت ترکيه جهت رفع منع عبور کاميونهاي ايراني داشته است .

" دبير محترم انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران "

تمام اين تلاشها و راه حلها که ما به طور متقابل پايه ريزي کرديم نتيجه تلاشهاي انجمن ايران بوده است و درحال حاضر و شرايط سخت موجود ماموريتي مهم در پيش رو قرار دارد که اين ماموريت،توانمند سازي و ادامه حمل و نقل دو کشور  ترکيه و ايران است .

لازم به ذکر است که کشورهاي کل دنيا مجبورند در چهارچوب مبارزه با شيوع ويروس کرونا مقررات خاصي رابکار گيرند در همين راستا وزارت بهداشت در ترکيه مسئول اصلي همه گيري ويروس کرونابوده که مقررات و محدوديت هاي خاصي را در امور حمل و نقل بين المللي اعمال کرده است که مقامات و شرکتهاي حمل و نقلي ترکيه نيز نميتوانند خارج از اين قوانين ومقررات رفتار کنند .

همانطور که ميدانيد در اين رابطه براي جستجوي يک زمان مشخص و چگونگي ادامه حمل و نقل بين ترکيه و ايران ، مادر حال مذاکره با مقامات ترکيه هستيم .

در حال حاضر پيشنهادها وروشهايي براي پيگيري داريم و توجه داشته باشيد که طرحهاي ارائه شده از طرف انجمن ايران با مقامات ترکيه اي مربوطه مورد بحث قرار خواهد گرفت که از پيشرفتهاي حاصل در اين زمينه در اسرع وقت به شما اطلاع خواهيم داد .

با احترام

انجمن شرکتهاي حمل و نقل ترکيه