اخبار
 1398/11/08  تاریخ خبر
جلسه هم اندیشی شورای آموزش انجمن ایران برگزار شد
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، جلسه شوراي آموزش با حضور محمد صادق خانلو رئيس مرکز آموزش ، افسانه فخري، اکبر لشگري، محمد نيک پي و قاسم مقتدايي از اعضاي شوراي آموزش  مورخ 8 بهمن ماه در محل انجمن برگزار شد.

 در اين نشست در خصوص مسائل ذيل تصميماتي اتخاذ شد:

1- محمد صادق خانلو به عنوان رئيس مرکز آموزش تا تدبير هيئت مديره به عنوان رئيس شوراي آموزش قبول مسئوليت کنند.

2- ابقاء و تغيير اعضاي شوراي آموزش منوط به نظر رئيس هيئت مديره و تصويب آن توسط هيئت مديره باشد.

3- پس از تعيين اعضاي شوراي آموزش مقرر شد مفاد آيين نامه آموزش مورد بررسي اعضاي شوراي آموزش قرار گرفته ، تا نسبت به تغيير و بازبيني آن اقدام شود.