اخبار
 1398/11/05  تاریخ خبر
دومین جلسه بخش هوایی برگزار شد
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، دومين جلسه بخش هوايي با حضور افسانه فخري عضو هيئت مديره و رابط بخش و 6نفر از اعضاء مورخ يکم بهمن ماه درمحل انجمن برگزار شد.
 در ابتداي جلسه موضوع هواپيماي باري مطرح شد كه با توجه به افزايش هزينه ها متاسفانه شرکتها با كمبود بار مواجه هستند.
 همچنين در اين نشست موضوع عضويت شركتهاي هوايي در انجمن مطرح شد،كه لزوم داشتن پروانه فعاليت از سازمان هواپيمايي كشور از شرائط اساسي و لازم است و شركتها بايد با توجه به اين موضوع و تكميل ساير مدارك نسبت به درخواست عضويت اقدام نمايند.