اخبار
 1398/10/24  تاریخ خبر
در 213 جلسه شورایعالی هماهنگی ترابری کشور؛اصلاحيه آيين نامه ستاد مراکز لجستيک،پيشنهاد اصلاح مصوبات 205 و 206 شورا، گزارش عملکرد حمل و نقل در 6 ماهه نخست سال جاري مطرح شد