اخبار
 1397/08/13  تاریخ خبر
بازتاب خبر نامه یونس جاوید رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران به وزیر راه و شهرسازی در روزنامه عصر اقتصاد

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR