اخبار
 1397/07/18  تاریخ خبر
روند بازرسی از کامیون های ترانزیتی ماکو تسریع یابد
فرماندار شهرستان ماکو خواستار تسريع در روند بازرسي از کاميون هاي ترانزيتي در اين شهرستان تاکيد کرد.

 شاهين عليزاده ظهر چهارشنبه در جلسه کميسيون برنامه ريزي هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در فرمانداري شهرستان ماکو اظهارداشت: استقرار تجهيزات نوين آشکار ساز در گمرک بازرگان بمنظور برخورد و جلوگيري از قاچاق سازمان مي تواند زمينه ساز تسريع در روند بازرسي از کاميون هاي ترانزيتي شود.

وي با اشاره به اوضاع اقتصادي و کاهش ارزش پول کلي ضرورت پرهيز از ممانعت از خروج کالاهاي اساسي به صورت ترانزيت و همراه با مسافر از گمرک عنوان کرد: در حال حاضر دشمن بصورت علني در جنگ اقتصادي با ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران است.

فرماندار ماکو افزود: همراهي و همکاري مردم با مسئولين در کنترل و نظارت بر بازار مي تواند موثمر ثمر باشد و دستگاههاي اجرايي و نظارتي بايد با جديت از خروج کالاهاي اساسي که بصورت ترانزيتي و يا همراه مسافر از گمرک بازرگان خارج مي شوند جلوگيري شود.

عليزاده ادامه داد: گسترش پديده قاچاق و تاثير مخرب آن، همه جانبه بوده و عدم توجه به اين مسئله خطر جدي و بزرگ بر اقتصاد و جامعه است به طوريکه بي توجهي به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز آسيب پذيري در حوزه هاي توليد، تجارت قانوني، سرمايه گذاري و اشتغال در کشور را به دنبال خواهد داشت.

رئيس کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه افزود: نگاه همه مسئولين به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بايد يک نگاه اعتقادي و تکليفي باشد چرا که با رونق اين معضل شاهد از دست رفتن فرصتهاي شغلي براي قشر جوان مي باشيم و امروز يکي از دغدغه هاي نظام و دولت ايجاد اشتغال براي جوانان است و همگان بايد در دستيابي به اين اهداف تلاش کنيم.

در ادامه اين جلسه اعضاي کميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ماکو گزارشي از اقدامات و برنامه ريزي هاي خود بمنظور مبارزه با اين پديده شوم ارائه دادند.

منبع: خبرگزاري مهر

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR