اخبار
اخبار آرشیو ماهانه
.
1396/12/17
گفت و گو با یاشار لشگری رئیس کمیته تدوین آیین نامه جدید، تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی

با ديدگاهي رو به جلو شاهد تغييرات مثبت خواهيم بود

حوزه حمل و نقل بين المللي در سال‌هاي اخيرشاهد تغييرات بسياري بوده است اما اين تغييرات تاکنون در آيين‌نامه حمل و نقل بين المللي اعمال نشده است . اين عدم تطابق بين تغييرات و آيين نامه، فعالان وکارشناسان حوزه حمل و نقل بين المللي در انجمن  را برآن داشت تا آيين نامه اي جديد مطابق با تغييرات حوزه حمل و نقل تدوين و پيشنهاد نمايند. با ياشار لشگري رئيس کميته تدوين آيين نامه جديد، تاسيس و فعاليت شرکتهاي حمل و نقل بين المللي گفت و گويي داشته ايم که ذيل به آن مي پردازيم :

در مورد اهداف و برنامه‌هاي کميته لطفا توضيحاتي را ارائه فرماييد؟

حدود 5 ماه پيش کارگروهي جهت تدوين آيين نامه تاسيس و فعاليت حمل و نقل شرکتهاي بين المللي تشکيل شد.از دوستان درخواست کرديم که   در اين کارگروه شرکت کنند . نخستين جلسه 8 آبان سال جاري با اين هدف برگزار شد که بسياري از هم صنفي ها از نحوه ارائه مجوزها و نحوه برگزاري آزمون تاسيس شرکت ها گلايه داشتند هرچند بررسي و تدوين اين آيين نامه حداقل به 10 سال پيش برميگردد ولي نياز به روز شدن آيين نامه وجود داشت به دليل بخشنامه ها و قوانيني که اصلاح شده بود از جمله قوانين گمرکي که در سال 89تغيير کرده بود که اين موارد قطعا مي تواند در آيين نامه تاسيس شرکتهاي حمل و نقل بين المللي تاثيرگذار باشد. در واقع اولين هدف ما به روز کردن اين آيين نامه وهمچنين بررسي نحوه ارائه پروانه فعاليت بود. در حال حاضر اين کميته 13 عضو دائم دارد و در هر جلسه 8 تا 10 نفر از اعضا حضور داشته و صورت جلسه مربوطه تهيه مي شود .

تاکنون چه تعداد جلسه برگزار و چه مقدار کارکارشناسي براي تدوين و بازنگري آيين نامه انجام شده است؟

تاکنون 9 جلسه 3 ساعته برگزار شده است بعضي ازجلسات بيشتر از 3 ساعت به طول مي انجاميد چون گاهي اوقات به موادي در آيين نامه برخورد ميکرديم که نياز بود در همان جلسه به نتيجه رسيده و به جلسه بعدي موکول نکنيم .

بعد از تدوين پيش نويس آيين نامه چه برنامه هايي براي نهايي شدن آن داريد؟

در حال حاضر حداقل به يک جلسه ديگر براي تدوين نهايي پيش نويس آيين نامه نياز داريم تا توسط بخش براي هئيت مديره ارسال شود و درنهايت طي صحبتي که با رئيس و دبير انجمن داشتم قرار بر اين شد که از طريق هيئت مديره انجمن و به موازات از طريق بخش حقوقي انجمن اين موارد به صورت حقوقي هم دنبال شود.چون اين امر براي آينده صنف حمل و نقل يک موضوع حياتي است . به کمک دوستان درجلسات سعي کرديم آيين نامه را به لحاظ تکنيکي بررسي کنيم و از لحاظ حقوقي هم بايد بررسي شود چون اين يک آيين نامه است.در نهايت زماني که به يک فرم مشخصي رسيد بتوانيم در اختيار آحاد صنف هم بگذاريم تا اگردوستان هم نقطه نظري دارند که توسط کارشناسان اين کميته بيان نشده مطرح کنند ودرنهايت آيين نامه براي شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور و ساير ارگانهاي ذيربط ارسال شود . اميدواريم بتوانيم اين مهم را در هيئت مديره جديد که دو سال از تشکيل آن مي گذرد به سرانجام برسانيم .

براي سال آينده چه برنامه هايي جز اولويت شماهست؟

براي سال آينده اولين ومهم ترين برنامه به ثمررساندن کار اين کميته است .چون من در کميته هاي ديگري هم فعاليت دارم تمام توانمان بر روي يکپارچه سازي يا ايجاد Regulation يا نمونه قراردادها است که در اختيار صنف قرار دهيم مثلا يکي ازکارهايي که انجام داديم پيش نويس قراردادهاي بين شرکتهاي حمل ونقل و نماينده هاي   گمرکي است که در دست اقدام هست و بايد تکميلشود و يا نمونه قراردادهاي شرکتهاي حمل و نقل با رانندگانشان در شرکتهاي کريرکه بايدلحاظ کنيم اين مورد خيلي مي تواند به حوزه حمل و نقل بين المللي کمک کند چون درحال حاضر شرکتهاي کريرفرضا در بخش راننده يا قرارداد ندارند يا قراردادي از شرکت همکار يا دوست گرفته اند و ممکن است به لحاظ حقوقي کاملاً بررسي نشده باشد. وقتي کارگروهي مانند اصلاح آيين نامه يا کارگروهي که براي Regulation يا نمونه قراردادها بين شرکتهاي حملونقل و نماينده ها تشکيل شود. تمام موارد توسط کارشناسان بررسي و به بخش حقوقي و هيئت مديره ارائه مي شود   و در نهايت زماني که در اختيار صنف قرار ميگيرد از جامعيت بيشتري برخوردار است .

در مورد قراردادهاي بين شرکتهاي حمل و نقل وراننده ها هم به همين ترتيب است  و همينطور قراردادهاي بين شرکتهاي حمل ونقل به نوعي اگر فوواردر باشند با شرکتهاي صاحبان کالا با بخش امور صادراتي يا دربخش امور وارداتي حمل محمولات پروژه اي که هم ميتوانند به صورت واردات يا صادرات باشند. يک مسئله مهم ديگري هم که وجود دارد نمونه پيش نويس قراردادهاي بين المللي است که شرکتهاي حمل ونقل به عنوان ترانزيت کنندههاي خارجي مي توانند با صاحبان کالا درساير کشورها مثل کشورهاي CIS که با آنها قرارداد دارند داشته باشيم چون شرکت حمل و نقل خيلي از اين موضوع آسيب ديدند يا نتوانستند حق خواب بگيرند يابه حقوقشان دسترسي نداشتند يا حق توقف کانتينرها به لحاظ کمبود اسنادي که از طرففرستنده يا گيرنده پيش آمده و شرکت حمل و نقل در اين مورد ذينفع نبوده ولي چون قراردادي وجود نداشته شرکت حمل ترانزيت کننده خارجي حق توقف و حق خواب را خودش پرداخت کرده در صورتي که اگر يک نمونه قراردادي وجود داشته باشد قطعا به صنف ما خيلي کمک خواهد کرد. درنهايت اگرچيزي رو بگوييم از دست رفته مي توانيم بازيابي کنيم واگر بگوييم از دست نرفته ميتوانيم فورواردر و شرکت کرير ايراني را با اين قراردادها تقويت کنيم .يک نمونه قراردادي که تمايل زيادي هست که بر روي آن کار شود شرکتهايي هستند که در ايران Receving agent   اسنادي شرکت هاي خارجي در ايران هستند .

در واقع آنها محمولات را براي ايران ارسال ميکنند. شرکتهايي در ايران هست که فقط يک receving agent هستند يعني فقط اسناد شرکتها را جابه جا ميکنند که اين هم مي تواند يک نمونه قرارداد داشته باشد. خيلي از شرکتهاي خارجي از نبود قراردادها به نفع خودشان استفاده ميکنند و تصور مي کنند که صنف ما ضعيف عمل ميکند. اما اگر صنف بتواند يک نمونه يا تيپ قرارداد را ارائه دهد مي توان از خيلي موارد قضايي و مشکلات جلوگيري کرد .

با توجه به تغييراتي که قرار هست اتفاق بيافتدآينده صنعت حمل و نقل بين المللي در ايران را چطور پيش بيني ميکنيد؟

ما هميشه بايد ديدگاه رو به جلويي داشته باشيم با توجه به هيئت مديره جديدي که روي کار آمده شاهد تغييرات بسيار مثبتي هستيم شايد در گذشته چنين کارگروههايي تشکيل شده اما بايد ادامه کار پيگيري شود . اگر ما يک انجمن صنفي قوي داشته باشيم مطمئنا ديدگاههاي بسيار روشني را به شخصه ميبينم واهداف تمام اعضاي هيات مديره هم اين است که بتوانيم دوستاني که زير اين پرچم يا پروانه، فعاليت مي کنند مثل شرکتها که از اينجا به سازمان پايانه معرفي مي شوندآنها را تقويت کرده ودر اين صورت مي توانيم در صنف موفق‌تر عمل کنيم .

1397مهر
1397شهریور
1397مرداد
1397تیر
1397خرداد
1397اردیبهشت
1397فروردین
1396اسفند
1396بهمن
1396آذر