اخبار
 1396/11/11  تاریخ خبر
"مرحله مقدماتي برگزاري دوره آموزشي مدرسين فياتا"
نخستين مرحله دوره آموزشي مدرسين فياتا (Training Of Trainers)در روزهاي 11و12 بهمن ماه با حضور آقاي توماس سيم ، رئيس كل بخش آموزش حرفه اي سازمان  فياتا (ABVT) در دفتر انجمن برگزار گرديد. در اين مرحله كه شامل  ارزيابي اوليه (PQE)مدرسين دوره هاي فياتا مي باشد ، آزمونهاي پيش نياز ، مطابق با استانداردهاي جهاني سازمان فياتا در دفتر انجمن بعمل آمد.
شايان ذكر است اين دومين بازديد آقاي سيم از انجمن و ديدار با اعضاي شوراي آموزش ، پس از آذرماه گذشته بود كه طي آن ايشان انجمن را دارنده  رتبه دوم در ميان كليه اعضاي سازمان فياتا، پس از كشور  فرانسه ، به لحاظ آمارها ي كيفي و كمي فعاليتهاي آموزشي ، اعلام نموده بود.
 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR