بخشنامه ها - شماره آخر
 
:موضوع بخشنامه
حقوق،عوارض و هزینه های مترتب بر کشتی و هزینه تخلیه و بارگیری کانتینر(THC)در بنادر کشور
160/4/7160 شماره اندیکاتور
1397/07/30 تاریخ بخشنامه