فعالیت ها - دوزوله
دستورالعمل تحويل برگهاي تردد (دوزولا) كشورهاي خارجي مسير به شركتهاي حمل و نقل بين المللي (كرير)
تكميل فرم درخواست برگ تردد (دوزولا) با مهر و امضاي مجاز شركت براي هر كاميون عازم به سفر كه در پيمان آن شركت بوده اعم از (ملكي- اجاري) به تفكيك برگهاي تردد كشورهاي مسير و در خاتمه جمع كل برگهاي تردد درخواستي براي يك كاميون
متن کامل دستورالعمل را از اینجا دانلود نمائید